JMÉNO:
HESLO:

INFORMACE PRO RODIČE

PROVOZ MŠ:

Provozní doba od 6:45 -16:30

ŠKOLNÉ :

Školné na školní rok 2018/2019 je stanovené ve výši 650 Kč.

Splatnost do 15.tého dne v měsíci.

Školné se platí:

1/ hotově (pí.Hanzlové)

2/ převodem na účet MŠ

279122100297/0100 KB                                                                                                                                     

27-9122100297 (BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO PLATBY ZASÍLANÉ Z JINÉ BANKY DO KB)
 
3/ na vyžádání vystavíme fakturu

 

"Předškoláci" (děti s nástupem do ZŠ v září 2019) školné neplatí. Novelou školského zákona (zákon č.561/2004Sb.) vydanou pod číslem 178/2016 Sb. se s účinností od 1.1.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání.

Děti s odkladem školní docházky - školné také neplatí (podle novelizovaného ustanovení § 123 školského zákona se s účinností od 1. září 2017 vzdělávání v mateřské škole - děti s odkladem školní docházky - vzdělávání bezúplatné)
Děti se zdravotním postižením se vzdělávají v posledním ročníku mateřské školy vždy bezúplatně.

STRAVNÉ:

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů (spotřební koš). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nikdy nenutíme, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Na vše dohlíží a pravidelně nás kontroluje Krajská hygienická stanice.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Platba za stravování se provádí převodem na účet ŠJ.

35-6016410247/0100

upraveno dle:
(Vyhláška č.463/2011 Sb.) = dle vyhlášky je možné rozmezí od 45 Kč až 75 Kč

Mateřská škola:

Celkem celodenní stravné: 45 Kč/den


.......................................................................................................................................................

Základní škola:

Cena oběda (1.- 4.třída): 24 Kč

Cena oběda (5.třída): 26 Kč ) 
Přeplatky se vracejí na účet v průběhu července.
Vyúčtování stravného je možné k nahlédnutí u vedoucí ŠJ.Upozornění:
Pokud nebude úhrada za stravování uhrazena v daném měsíci = dítě nemá nárok na stravování.
V případě dluhu Vás budeme informovat telefonicky nebo písemně do sešitku. (ZŠ)

STRAVOVÁNÍ:

Veškeré připomínky nebo dotazy ke stravování je možno řešit u vedoucí stravovny paní M.Kučabové v kanceláři od 8 hod. do 13:30 nebo na telefonu: 739 214 190 . 

OMLUVENÍ Z DOCHÁZKY DO MŠ:

Pokud dítě onemocní nebo se nemůže dostavit do mateřské školy, může zákonný zástupce dítě omluvit:

1/ telefonicky  739 452 650 (nebo sms)

2/ písemně do sešitu v šatně

3/ ústně 

ZAČÁTKY VE ŠKOLCE

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

  1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
  2. Zvykejte dítě na odloučení.
  3. Veďte dítě k samostatnosti.
  4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu  do školky...
  5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
  6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného.
  7. Plňte své sliby
  8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy.
  9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.
  10. Promluvte si s učitelkou

Ochrana zdraví dítěte v MŠ

 Ochrana zdraví dítěte v mateřské škole   V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). Půjde nejen o obecná pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též o úpravu podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Rovněž lze citovat ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí, a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. Platné právní předpisy tedy umožňují (či přímo ukládají) mateřským školám upravit podmínky provozu školy i s ohledem na předcházení šíření infekčních onemocnění, přičemž se domníváme, že není vyloučeno ani neumožnění přítomnosti nemocných dětí (dětí jevících známky akutního onemocnění) při vzdělávání. Vždy se však musí jednat o případy, které (vzhledem k základnímu právu dítěte na vzdělávání v dané škole) dočasné omezení jeho účasti odůvodňují, tj. kdy je skutečně ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví ostatních dětí a takové opatření je přiměřené. Ve školním řádu lze též zakotvit obdobné povinnosti zákonných zástupců (tj. povinnost sledovat zdraví dítěte a „vyloučit“ ho ze vzdělávání v případě onemocnění), přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ust. § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona.

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v květnu  v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Termín zápisu stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsky MŠ, tisku, webových stránek MŠ.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu s §165 odst.2 písm. b/ zákona č. 561 / 2004 Sb. ve správním řízení.

Při přijímacím řízení mají přednost děti s trvalým bydlištěm v Mirošovicích.

Informace

Příchod do 8:00 hodin. Děkujeme!
18.4. provoz neomezen.

Jídelníček

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček naleznete zde.
HOME MŠ Mirošovice

Created by © 2012 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign