logotyp

INFORMACE PRO RODIČE

PROVOZ MŠ:

Provozní doba od 6:45 -16:45

ŠKOLNÉ :

Školné na školní rok 2020/2021 je stanovené ve výši 650 Kč.

Splatnost do 15.tého dne v měsíci.

Školné se platí:

1/ hotově (pí.Hanzlové)

2/ převodem na účet MŠ

279122100297/0100 KB                                                                                                                                     

27-9122100297 (BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO PLATBY ZASÍLANÉ Z JINÉ BANKY DO KB)
 
3/ na vyžádání vystavíme fakturu

 

"Předškoláci" (děti s nástupem do ZŠ v září 2021) školné neplatí. Novelou školského zákona (zákon č.561/2004Sb.) vydanou pod číslem 178/2016 Sb. se s účinností od 1.1.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání.

Děti s odkladem školní docházky - školné také neplatí (podle novelizovaného ustanovení § 123 školského zákona se s účinností od 1. září 2017 vzdělávání v mateřské škole - děti s odkladem školní docházky - vzdělávání bezúplatné)
Děti se zdravotním postižením se vzdělávají v posledním ročníku mateřské školy vždy bezúplatně.

STRAVNÉ:

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů (spotřební koš). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nikdy nenutíme, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Na vše dohlíží a pravidelně nás kontroluje Krajská hygienická stanice.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Platba za stravování se provádí převodem na účet ŠJ.

35-6016410247/0100

upraveno dle:
(Vyhláška č.463/2011 Sb.) = dle vyhlášky je možné rozmezí od 45 Kč až 75 Kč

Mateřská škola:

Děti do 6 let:

Celkem celodenní stravné: 47 Kč/den Záloha na měsíc: 1000 Kč
Celkem dopolední stravné: 38 Kč/den Záloha na měsíc:  900 Kč

Děti od 6 let: celodenní stravné: 52 Kč
Děti od 6 let: dopolední stravné: 42 Kč

.......................................................................................................................................................

Základní škola:

Cena oběda  děti do 10 let (1.- 4.třída):30 Kč Záloha na měsíc: 660 Kč

Cena oběda děti nad 10 let (5.třída): 32 Kč  Záloha na měsíc: 704 Kč
Přeplatky se vracejí na účet v průběhu července.
Vyúčtování stravného je možné k nahlédnutí u vedoucí ŠJ.Upozornění:
Pokud nebude úhrada za stravování uhrazena v daném měsíci = dítě nemá nárok na stravování.
V případě dluhu Vás budeme informovat telefonicky nebo písemně do sešitku. (ZŠ)

STRAVOVÁNÍ:

Veškeré připomínky nebo dotazy ke stravování je možno řešit u vedoucí stravovny paní M.Kučabové v kanceláři od 8 hod. do 13:30 nebo na telefonu: 739 214 190 . 

OMLUVENÍ Z DOCHÁZKY DO MŠ:

Pokud dítě onemocní nebo se nemůže dostavit do mateřské školy, může zákonný zástupce dítě omluvit:

1/ telefonicky: 739 452 650 (nebo sms)

2/ písemně do sešitu v šatně

3/ ústně 

ZAČÁTKY VE ŠKOLCE

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

  1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
  2. Zvykejte dítě na odloučení.
  3. Veďte dítě k samostatnosti.
  4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu  do školky...
  5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
  6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného.
  7. Plňte své sliby
  8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy.
  9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.
  10. Promluvte si s učitelkou

Ochrana zdraví dítěte v MŠ

 Ochrana zdraví dítěte v mateřské škole   V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). Půjde nejen o obecná pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též o úpravu podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Rovněž lze citovat ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí, a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. Platné právní předpisy tedy umožňují (či přímo ukládají) mateřským školám upravit podmínky provozu školy i s ohledem na předcházení šíření infekčních onemocnění, přičemž se domníváme, že není vyloučeno ani neumožnění přítomnosti nemocných dětí (dětí jevících známky akutního onemocnění) při vzdělávání. Vždy se však musí jednat o případy, které (vzhledem k základnímu právu dítěte na vzdělávání v dané škole) dočasné omezení jeho účasti odůvodňují, tj. kdy je skutečně ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví ostatních dětí a takové opatření je přiměřené. Ve školním řádu lze též zakotvit obdobné povinnosti zákonných zástupců (tj. povinnost sledovat zdraví dítěte a „vyloučit“ ho ze vzdělávání v případě onemocnění), přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ust. § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona.

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v květnu  v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Termín zápisu stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsky MŠ, tisku, webových stránek MŠ.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy.  Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu s §165 odst.2 písm. b/ zákona č. 561 / 2004 Sb. ve správním řízení.

Při přijímacím řízení mají přednost děti s trvalým bydlištěm v Mirošovicích.

RYCHLÝ KONTAKT

obrázek
Školní 211
p.Senohraby 251 66
e-mail:
ms.mirosovice@volny.cz
ředitelka: 603 997 675

Datová schránka:
s73kuwp, Mateřská škola Mirošovice, okres Praha - východ

IČO:71004726

mobil MŠ:739 452 650

Informace

Příchod do 8:00 hodin.
4.12. Přijde do školky Mikuláš, Anděl, Čert (hodný)

Vybíráme 300 Kč za vánoční foto.Náš pověřenec GDPR je společnost SUMA.s.r.o.
Info:
Používáme cookies.
Naše webové stránky používají technologii známou jako cookies pro ukládání malého množství dat do PC nebo zařízení našich návštěvníků.Cookies nebudeme používat k shromažďování osobně identifikovatelných informací o Vás.Na tomto webu používáme:
Název: Sessionid
Účel:Tato cookie obsahuje identifikátor aktuální session.
Platnost: session
Kategorie: Nezbytně nutné

Jídelníček

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček naleznete zde.
HOME MŠ Mirošovice

Created by © 2012 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign